Philippe DUBREUILPrésident

Philippe DUBREUIL (Fin de mandat 2025)
06 58 18 88 67
philippe.dubreuil@yahoo.fr

Vice-Président
Philippe MINET (Fin de mandat 2024)
06 76 99 35 48
phminet@gmail.com

Responsable Financier

Joël MOINARD (Fin de mandat 2025)
06 21 86 58 17
joelmoinard@orange.fr

Responsable AnimationsPascal Levavasseur
Pascal LEVAVASSEUR (Fin de mandat 2025)
06 80 90 96 76
pl10wana@gmail.com

Responsable Sportif & Animateur Adjoint
Jean Pierre GUETROT (Fin de mandat 2023)
06 85 10 87 83
jeanpierreguetrot@gmail.com

Secrétaire Général Adjoint
Patrice BLANCHARD (Fin de mandat 2024)
06 85 07 93 06
patriceblanchard@laposte.net

Secrétaire Général
Pascale FRANCQ (Fin de mandat 2025)
06 16 45 54 07
pascale.francq@free.fr

Equipe Animations
Denis GOUBAU (Fin de mandat 2026)
06 60 60 27 10
contact@goubau.fr